fartsbot kalkulator

Fotobokser i Norge

Fotobokser i Norge

Fartsgrenser i Norge

Se oversikt og info om fartsgrenser i Norge

Fartsgrenser

De generelle fartsgrensene i Norge er:

• 50 km/t i byer og tettsteder
• 80 km/t utenfor tettbygde strøk

Disse gjelder der det ikke er satt opp skilt med andre fartsgrenser, og gjør
at vi kan begrense skiltmengden langs vegene.

Innholdsfortegnelse

Fartsgrenser

• Veger og gater innenfor tettbygd strøk.
• Ofte gater gjennom boligbebyggelse, steder med mange gående og syklende og langs
strekninger ved barneskoler.
• Dersom en gående eller syklende blir påkjørt, vil sannsynligheten for å overleve eller
unngå alvorlig skade reduseres vesentlig om bilen kjører fortere enn 30 km/t.


• Veger og gater innenfor tettbygde strøk.
• Ofte veger som går mellom områder i byer og tettsteder.
• Færre gående og syklende enn langs 30-strekninger, men likevel såpass mye lokal aktivitet
at bilistene må holde lavere fart enn 50 km/t.


• Generell fartsgrense innenfor tettbygd strøk.
• Gjelder dersom andre fartsgrenser ikke er skiltet.


• Veger utenfor tettbygd strøk – ligger ofte i utkanten av byer eller tettsteder.
• Stekninger med mange avkjørsler, kryss, bebyggelse og/eller gående og syklende.
• Strekninger med lokaltrafikk til og fra boliger og ulike virksomheter (skoler, butikker,
bussholdeplasser, bensinstasjoner mm).


• Veger og strekninger utenfor tettbygde strøk som er skiltet ned fra 80 km/t på grunn av
særlig høy ulykkesrisiko og tidligere ulykker.
• Grensen for å overleve en frontkollisjon går ved ca 70 km/t, forutsatt en moderne
kollisjonssikker bil og bruk av bilbelte.


• Generell fartsgrense utenfor tettbygd strøk. Gjelder dersom andre fartsgrenser ikke er
skiltet, eller dersom det er skiltet at en fartsgrense er slut


• Motortrafikkveger med 2-3 kjørefelt.
• Veger med 2 kjørefelt og lite trafikk.


• Motorveger med høy standard og veglys.
• Kjøreretninger er adskilt med et bredt område der det enten er et rekkverk eller en jordvoll.


• Motorveger med høy standard og veglys.
• Kjøreretninger er adskilt med et bredt område med rekkverk.
• Vegen må blant annet ha bredere vegskulder, bedre sikt framover og mindre svinger enn ved
fartsgrense 100.

Hvorfor har vi fartsgrenser?

Fartsgrenser er satt for å regulere hastigheten på kjøretøy på veiene våre og for å sikre at trafikken går trygt og effektivt. Fartsgrenser er utformet for å begrense risikoen for ulykker, spesielt de som kan føre til alvorlige skader eller død.

Fartsgrenser varierer fra land til land, og noen ganger fra vei til vei, avhengig av faktorer som trafikkvolum, veitype, værforhold og andre faktorer som kan påvirke trafikksikkerheten. Det er viktig å respektere fartsgrensene og kjøre på en måte som er trygg og ansvarlig, for å beskytte både deg selv og andre trafikanter på veien.

Kjør etter forholdene

Å kjøre etter forholdene betyr at føreren til enhver tid skal tilpasse farten og kjøremønsteret etter de faktiske forholdene på veien. Dette kan inkludere faktorer som værforhold, veidekke, trafikkvolum og andre forhold som kan påvirke trafikksikkerheten.

For eksempel, hvis veibanen er våt eller isete, kan det være nødvendig å senke farten og øke avstanden til andre kjøretøy for å unngå å miste kontrollen. Hvis det er tett trafikk eller veien er smal, kan det være nødvendig å senke farten og være ekstra oppmerksom for å unngå ulykker.

Kjøre etter forholdene innebærer å bruke sunn fornuft og vurdere situasjonen kontinuerlig mens du kjører. Det handler om å tilpasse seg de skiftende forholdene på veien for å kjøre trygt og effektivt. Dette er en viktig del av å være en ansvarlig sjåfør og bidrar til å redusere risikoen for ulykker og skader på veien.

Hvem bestemmer fartsgrensene?

Fartsgrensene i Norge blir bestemt av myndighetene, og spesifikt av Statens vegvesen. Statens vegvesen har ansvaret for å fastsette fartsgrenser på veier og strekninger i Norge. De følger retningslinjer fastsatt av Vegdirektoratet, som er en del av Samferdselsdepartementet.

Fartsgrensene fastsettes på grunnlag av en vurdering av en rekke faktorer, som veitype, trafikkvolum, trafikksikkerhet og miljøpåvirkning. I noen tilfeller kan også lokale myndigheter og politiet fastsette midlertidige fartsgrenser på spesifikke veistrekninger.

Det er viktig å følge fartsgrensene som er satt, da det er straffbart å kjøre for fort. Fartsovertredelser kan føre til bøter og andre straffereaksjoner, og det kan også være farlig for trafikksikkerheten.

Ofte leste saker

Vegtrafikkloven

Vegtrafikkloven

Vegtrafikkloven er en norsk lov som regulerer trafikken på offentlige veier. Loven har til hensikt å…
Fotobokser i Sverige

Fotobokser i Sverige

Å kjøre bil i Sverige kan være en spennende og morsom opplevelse, men det er viktig…
Fotobokser i Drammen

Fotobokser i Drammen

Fotobokser i Drammen Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Drammen. I kartet…
Fotobokser i Tromsø

Fotobokser i Tromsø

Fotobokser i Tromsø Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Tromsø. I kartet…
Fotobokser i Porsgrunn

Fotobokser i Porsgrunn

Fotobokser i Porsgrunn Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Porsgrunn. I kartet…
Fotobokser i Sarpsborg

Fotobokser i Sarpsborg

Fotobokser i Sarpsborg Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Sarpsborg. I kartet…
Fotobokser i Fredrikstad

Fotobokser i Fredrikstad

Fotobokser i Fredrikstad Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Fredrikstad. I kartet…
Fotobokser i Kristiansand

Fotobokser i Kristiansand

Fotobokser i Kristiansand Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Kristiansand. I kartet…
Fotobokser i Stavanger

Fotobokser i Stavanger

Fotobokser i Stavanger Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Stavanger. I kartet…
Fotobokser i Oslo

Fotobokser i Oslo

Fotobokser i Oslo Se interaktivt kart hos Statens vegvesen med alle fotobokser i Oslo. I kartet…